Week 3 _ Confidence intervals and Hypothesis Testing

Confidence intervals _ Khoảng tin cậy
Hypothesis Testing _ Kiểm định giả thuyết

1 . CIs
https://youths90909100.wordpress.com/2021/01/21/cis/

2 . CIs at different confidence levels

3 . Small sample correction , T-Tables and T-Multiplier

4 . Interpretation of CIs

5 . Stastistical significance.

6 . P Value

7 . A/B Testing example

Confidence intervals for the estimated proportion _ khoảng tin cậy

image5

Khoảng tin cậy là khái niệm biểu diễn xác suất tham số tổng thể sẽ nằm giwuxa hai giá trị được đặt trong một tỉ lệ thời gian nhất định

Khoảng tin cậy là khoảng xác suất tham số tổng thể sẽ nằm giữa hao giá trị được xác định

Khoảng tin cậy đo lường mức đọ không chắc chắn trong phương pháp lấy mẫu

Week 2 : CLT and sample mean & estimation, polling

1 . Motivation of central limit therem

2 . Central limit theorem

3 , Sampling

https://youths90909100.wordpress.com/2021/01/20/sampling/

4 . Accuracy of sample mean for fixed sample size

5 . Sample size determination

https://wordpress.com/view/youths90909100.wordpress.com

6 . Polling examples
https://learning.edx.org/course/course-v1:ColumbiaX+BAMM.102x+3T2020/block-v1:ColumbiaX+BAMM.102x+3T2020+type@sequential+block@438b21b719874648a7b306f638871725/block-v1:ColumbiaX+BAMM.102x+3T2020+type@vertical+block@12ba12eb64ca470b9c4911cb50f568be

7 . Estimating proportions
https://youths90909100.wordpress.com/2021/01/20/estimating-proportion/

8 . Accuracy of a poll of a given sample size
https://youths90909100.wordpress.com/2021/01/20/estimating-proportions/

9 . Sample size selection for a poll of a given target accuracy

10 . Cofidence intervals for the estimated proportion

https://youths90909100.wordpress.com/2021/01/20/confidence-intervals-for-the-estimated-proportion-_-khoang-tin-cay/

Sampling

Sampling distribution la phân phối lấy mẫu là phân phối sác xuất của một thống kê thu được từ một số lượng lớn hơn các mẫu được lấy từ một tổng thể cụ thể . Phân phối lấy mẫu của một tổng thể nhất định là sự phan bố tần số của một lọat các kết qủa khác nhau có thể xảy ra đối với một thống kê của một tổng thể