Week 3 _ Confidence intervals and Hypothesis Testing

Confidence intervals _ Khoảng tin cậy
Hypothesis Testing _ Kiểm định giả thuyết

1 . CIs
https://youths90909100.wordpress.com/2021/01/21/cis/

2 . CIs at different confidence levels

3 . Small sample correction , T-Tables and T-Multiplier

4 . Interpretation of CIs

5 . Stastistical significance.

6 . P Value

7 . A/B Testing example

Confidence intervals for the estimated proportion _ khoảng tin cậy

image5

Khoảng tin cậy là khái niệm biểu diễn xác suất tham số tổng thể sẽ nằm giwuxa hai giá trị được đặt trong một tỉ lệ thời gian nhất định

Khoảng tin cậy là khoảng xác suất tham số tổng thể sẽ nằm giữa hao giá trị được xác định

Khoảng tin cậy đo lường mức đọ không chắc chắn trong phương pháp lấy mẫu